بخشنامه ها

کالاهای وارداتی مشمول استاندارد 1396

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

کالاهای صادراتی مشمول استاندارد 1396

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

نسخه نهایی مجوزهای 1396

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

بخشنامه اختلاف وزن

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

بخشنامه تعیین ارزش (408)

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

بخشنامه نحوه اخذ مابه التفاوت

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید