قوانین و آیین نامه

گروه بازرگانی آفتاب > قوانین و آیین نامه

قانون امور گمرکی

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

آیین نامه قانون امور گمرکی

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

مقررات صادرات و واردات

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

کتاب تعرفه سال 1396

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید

اصلاحیه کتاب تعرفه سال 1396

دانلود مقاله آموزشی

اینجا کلیک کنید