اخذ ضمانت نامه بانکی

بانک بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي و با در نظر گرفتن قوانین متعهد می‌گردد در صورت درخواست ذينفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود. مدارك مورد نياز جهت صدور ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی عبارتند از:

  • شخص حقیقی: تصوير كامل صفحات شناسنامه متقاضي، تصوير كارت ملي، تصوير مجوز فعاليت (كارت بازرگاني، جواز كسب و …) براي صاحبان مشاغل و تصوير آخرين فيش حقوقي و معرفي نامه شغلي براي ساير متقاضيان، تصوير اسناد مالكيت/ سرقفلي/ اجاره محل كار (در مورد صاحبان مشاغل)، مفاصا حساب مالياتي (در موارد لزوم وفق ضوابط)
  • شخص حقوقی: تصوير اساسنامه، تصوير شركت نامه (در مورد شركت هاي غير سهامي)، روزنامه هاي رسمي حاوي ثبت شركت (آگهي تأسيس و ثبت آخرين تغييرات در اركان شركت و ثبت انتخاب هيأت مديره و صاحبان امضاي مجاز شركت و مدت اعتبار آنها)، تصوير كليه صفحات شناسنامه مدير عامل و اعضاي هيأت مديره، تصوير كارت ملي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره، ليست سهامداران عمده و درصد سهام آنها، آخرين اظهارنامه مالياتي شركت، گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذشته (در خصوص شركت هاي وابسته و تحت پوشش دولت پذيرفته شده در بورس)، تصوير مجوز فعاليت (كارت بازرگاني، پروانه بهره برداري و …)، آخرين تراز آزمايشي شركت، صورت هاي مالي حداقل سه دوره قبل و صورت هاي مالي حسابرسي شده سال ماقبل توسط حسابرسان معتبر عضو انجمن حسابرسان خبره ايران، مفاصا حساب مالياتي (در موارد لزوم وفق ضوابط)