تهیه و تنظیم اسناد گمرکی و بازرگانی

تهیه و تنظیم اسناد گمرکی و بازرگانی یکی از مهم ترین مراحل ترخیص می باشد که پس از دریافت ثبت سفارش می بایست نسبت به تنظیم آنها اقدام نمود.

به صورت کلی  این مدارک به سه دسته؛ مدارک مربوط به کالا، مربوط به صاحب کالا و مدارک نماینده صاحب کالا تقسیم می شود.

  • مدارک مربوط به کالا: ترخیصیه، قبض انبار، بارنامه، پیش فاکتور یا پروفرما، فاکتور، گواهی مبدا، لیست عدلبندی، ثبت سفارش بازرگانی، بیمه نامه
  • مدارک مربوط به صاحب کالا برای احراز در گمرک و ایجاد EPL: حقیقی(کارت بازرگانی، کارت ملی)، حقوقی (اساس نامه شرکت، برگه مودیان مالیاتی، کارت بازرگانی، پروانه بهره برداری، آخرین آگهی تغییرات شرکت و کارت ملی افراد داری حق امضا)
  • مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا: کارت ملی، وکالتنامه رسمی، کارت حق العمل کاری (درصورت وجود)، معرفی نامه (کارمندی) و شماره بیمه

لازم به ذکر است درصورتی که واردات از طریق سیستم بانکی صورت پذیرد، اسنادی نظیراعلامیه فروش یا تامین ارز، مجوز تقاضای گشایش اعتبار برای کالاهای وارداتی (L.C) نیز ضمن اظهارنامه واردات کالا به گمرک ارائه می گردد.