ترخیص کالا با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان

ترخیص، معرفی کالاها به گمرک و خروج آنها طبق تشریفات و بر اساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی، منوط به تنظیم و تسلیم اظهارنامه گمرکی می باشد.

تکمیل اطلاعات اظهار

مشاهده اطلاعات قبض انبار

اظهارنامه ارزش

لیست عدل بندی

ورود اطلاعات فاکتور

صدور کوتاژ

مشاهده وضعیت اظهار

صدور مجوز ورود کامیون

اتمام فرآیند